Imieniny obchodzą

Świadczenia realizowane przez pielęgnierkę POZ (rodzinną)


Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - rodzinna, wybrana przez pacjenta zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2005, Nr 214, poz.1816)

 • sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami, którzy złożyli do niej deklarację wyboru,
 • realizuje zadania samodzielnie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz wykonuje zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego
 • zadania realizuje w gabinecie zabiegowym i/lub miejscu zamieszkania pacjenta,
 • realizuje opiekę od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 i 18.00 - po godzinie 18.00 oraz soboty i dni świąteczne, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania zleceń dla kontynuacji leczenia lub pielęgnowania zadania te realizowane są w ramach opieki świątecznej lub nocnej,

 • Pielęgniarka obejmuje opieką populację ludzi zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia, w tym osoby niepełnosprawne. Maksymalna liczba podopiecznych jednej pielęgnierki wynosi 2750 osób.
  Udzielając świadczeń pielęgniarka POZ współpracuje z:

  1. lekarzem rodzinnym i w porozumieniu z lekarzem realizuje
      świadczenia zdrowotne;
  2. pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
  3. położną POZ;
  4. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
  5. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami
      podopiecznych;
  6. organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia;
  7. rodziną (opiekunami) pacjenta.

  I.  Świadczenia pielęgniarskie w zakresie promocji zdrowia      i profilaktyki chorób obejmują:

 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u pacjentów;
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych pacjentów;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
 • prowadzenie działań profilaktycznych u pacjentów z grup ryzyka zdrowotnego.

 • II. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizacja opieki pielęgnacyjnej u podopiecznego w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • edukacja zdrowotna ich opiekunów w zakresie pielęgnacji obłożnie chorych pacjentów.

 • III. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie pomiarów postawowych czynności życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenę jakości życia i wydolności opiekuńczej rodziny pacjenta;
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania podopiecznego;
 • ocenę i monitorowanie bólu;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • IV. Świadczenia lecznicze, które zgodnie z odrębnymi        przepisami polegają na:

 • udzielaniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach;
 • podawaniu leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 • zakładaniu opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowaniu pęcherza u kobiet;
 • płukaniu pęcherza;
 • wykonywaniu wlewów/wlewek doodbytniczych;
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych na stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się;
 • zdejmowaniu szwów;
 • wykonywaniu inhalacji;
 • wykonywaniu zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • stawianiu baniek;
 • ustalaniu diety w żywieniu przewlekle chorych;
 • doborze technik karmienia w zależności od stanu chorego;
 • doraźnej modyfikacji dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

 • V. Świadczenia rehabilitacyjne:

 • rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • nauka bezpiecznego przemieszczania się chorego w najbliższym jego otoczeniu;
 • nauka korzystania z dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego i innych urządzeń.
 • Copyright © by m@tush 2011. All rights reserved.