Imieniny obchodzą

Świadczenia realizowane przez pielęgniarkę opieki długoterminowej


Oferowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia pielęgniarska opieka długoterminowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego, skierowaną do obłożnie i przewlekle chorych, w ich środowisku domowym. Opiekę realizują pielęgniarki, które legitymują się ukończeniem kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa rodzinnego lub opieki długoterminowej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa

to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają aktualnie hospitalizacji, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.


Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
 • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 • Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

 • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin i opiekunów;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i leczenia chorego w domu.

 • Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
 • płukania pęcherza moczowego;
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

 • Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej;
 • objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

 • Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

  Pielęgniarka opieki długoterminowej przygotowuje rodzinę i pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, kształtując umiejętność radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością. Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania.

  Podstawą korzystania z pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest SKIEROWANIE LEKARZA (druk dostępny tutaj) do objęcia pielęgnierską opierką długoterminową.

  Pielęgniarka opieki długoterminowej wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjenta w jego domu nie krócej niż 1,5 godz. dziennie, conajmniej 4 dni w tygodniu, a w przypadkach uzasadnionych medycznie nawet codziennie (w tym także w dni ustawowo wolne od pracy).
  Copyright © by m@tush 2011. All rights reserved.